Get Adobe Flash player
 • Diapo Photo
 • Diapo Photo2
 • Diapo Photo3
 • Diapo Photo4
 • Diapo Photo5
 • Diapo Photo6
 • Diapo Photo7

Actualités

 • MATOAN-DAHATSORATRA
  MATOAN-DAHATSORATRA
  Read more
 • AKON’NY FIVORIAM-BEN’NY BIMTT NATAO TANY TOLIARA
  AKON’NY FIVORIAM-BEN’NY BIMTT NATAO TANY TOLIARA
  Read more
 • Le pouvoir de la cartographie 3D
  Le pouvoir de la cartographie 3D
  Read more
 • RENCONTRE A FARAVOHITRA
  RENCONTRE A FARAVOHITRA
  Read more
 • FANOKANANA MPANOLOTENA AN-TSITRAPO (MAFA) ATO ANATIN’NY SYNODAM-PARITANY MANAKARA
  FANOKANANA MPANOLOTENA AN-TSITRAPO (MAFA) ATO ANATIN’NY SYNODAM-PARITANY MANAKARA
  Read more
 • VAHA OLANA SY VELON-TENA MANDALA NY TONTOLO IAINANA NY « IMPLUVIUM »
  VAHA OLANA SY VELON-TENA MANDALA NY TONTOLO IAINANA NY « IMPLUVIUM »


  Read more
 • FANADIHADIANA NATAO TAMIN’ATOA RAZAFINDRABE Rovatiana
  FANADIHADIANA NATAO TAMIN’ATOA RAZAFINDRABE Rovatiana
  Read more
 • VEHIVAVY TOMPON’ANDRAIKITRA AMIN’NY SEHATRA REHETRA
  VEHIVAVY TOMPON’ANDRAIKITRA AMIN’NY SEHATRA REHETRA
  Read more
 • Taratra Rakotomamonjy Directrice générale adjointe de l’ONG Vozama
  Taratra Rakotomamonjy Directrice générale adjointe de l’ONG Vozama
  Read more

FANADIHADIANA NATAO TAMIN’ATOA RAZAFINDRABE Rovatiana

Ianao dia niofana mahakasika ny famolahana omby tany amin’ny SEFAFI Fihaonana. Azonao lazaina eto ve ny momba anao ?
Nandray anjara tamin’ny fiofanana tany Fihaonana Vohipeno tokoa ny tenako tamin’ny lohahevitra « Famolahana omby gasy » izay natao nandritra ny dimy andro. Nanatanteraka ny iraka teo amin’ny toeram-piasana no nahafahana nanatrika izany fiofanana izany.
Rovatiana Razafindrabe no anarako ary 34 taona aho, raim-pianakaviana. Nianatra sy nandalina ny mahakasika ny fambolena sy ny tontolon’ny fandraharahana. Miasa eo anivon’ny tetikasa AFAAF (Asa Fampandrosoana ny faritra Afovoany) izay mpikambana ao amin’ny BIMTT. Mitazona ihany koa ny andraikitra fampiofanana amin’ny sehatr’asa Fambolena, Fiompiana ary Tontolo Iainana nandritra ny roa taona izay. Avy amin’ny faritra Vakinankaratra iny no fiaviako ary mipetraka eto Manakara amin’izao fotoana izao.

Mba ambarao hoe ny mahakasika ny fiofanana natrehanao?
Araky ny voalaza teo aloha dia mahakasika ny famolahana omby gasy ny fiofanana natrehanay. Raha fintinina dia lohahevitra efatra no novelabelarin’ny mpampiofana nandritra ny dimy andro. Nanombohana izany ny fomba fisafidianana ny omby ho folahina. Ny fitaovana famolahana omby manaraka ny tekinika fototra famolahana omby ary namaranana azy ny momba ny fitaovana ampiasaina amin’ny omby voafolaka. Tsy voatery nifanaraka tamin’io filaharana voalaza io ny nanatanterahan’ny mpampiofana ny fampiofanana. Nisy ihany koa ny fampiharana, nandraisan’ny mpiofana rehetra anjara. Omby vavy sahabo ho roa taona miisa roa no nofolahina tamin’izay. Nampiavaka ity fiofanana indray mitoraka ity ny fanazavana ara-tsiantifika saingy amin’ny fomba tsotra sy azon’ny be sy ny maro raisina ny manodidina ny famolahana omby.

Inona ny zavatra nandrasanao talohan’ny niatrehana ny fiofanana ?
Tena zavatra nahaliana ahy izany tekinika famolahana omby izany. Nandrandraiko ny fifehezana ny fomba famolahana omby mba hahafahana mampiasa azy ireo ho fitaovam-pamokarana mahomby. Marina fa raha ampitahana amin’ny zava-misy manerana izao tontolo izao dia azo lazaina fa efa nilaozan’ny fivoarana izany famolahana omby izany mba hampiasaina amin’ny asa famokarana. Ny zava-misy eto amintsika anefa dia mbola io fampiasana omby io no lakilen’ny famokarana amin’ny faritra maro.

Nanao ahoana ny toe-tsain’ny tarika niofana ?
Zavatra iray tena hideraiko ny mpiofana rehetra tao ny toe-tsaina tia mizara. Maro tamin’ny mpiofana no efa tena matihanina amin’ny fitaizana omby gasy. Ary nisy taminay mpiofana no efa mpitolona omby mihitsy. Tao anatin’izany anefa dia nisy ny fifampizarana andram-piainana ananan’ny tsirairay ary nandray ny traikefan’ny hafa ihany koa ny rehetra mba hanatevenana izay efa nananany. Na ireo zokin-jokiny na ny tanora dia nahazo nanambara malalaka ny fahalalany mahakasika ny lohahevitra nanofanana nandritra ny fiofanana rehetra.

Azonao fintinina ve ny zava-baovao voarainao nandritra ny fiofanana ?
Tamin’ny fotoana nipetrahako nandritra ny fahazazana tamin’ny faritra Vakinakaratra dia azo lazaina fa fiainana isan’andro ny mahita omby ampiasain’ny olona amin’ny asa famokarana. Ny dadabeko ihany koa dia mpandrafitra mpanamboatra ireny sarety tarihin’ny omby ireny. Nandritra ny fiofanana natao tao amin’ny SEFAFI Fihaonana Vohipeno anefa dia maro ny zava-baovao voaraiko. Nanamarika ahy manokana ny fahatanoran’ny omby tokony hofolahina izay tsy mihoatra ny roa taona ary azo atomboka izany amin’ny omby kely enim-bolana. Azo atao tsara ny mamolaka omby vavy na ho amin’ny asa famokarana izany na ho amin’ny fitondrana ny vilona atao sakafony fotsiny ihany aza. Misy ny fanomezana ny fomba fandrefesana ny fanamboarana ny zioga ho an’ny omby ary ny fomba fandrefesana ny lanja tokony ho zakan’ny omby. Mahakasika io lanja io dia tsara raha toa ka tsy mihoatra ny folo na roambinifolo isan-jatony lanjavelonan’ny omby ny hery ampiasaina amin’ny asa maharitra. Eo anatrehan’izany rehetra izany, dia tena mitaky faharetana sy fitiavana ny famolahana omby, satria fifampitokisana hahazoana vokatra maharitra no tadiavina fa tsy famoretana. Ny tanjaka homen’ny omby dia azo ampiasaina amin’ny asa fambolena. Tsy amizay ihany fa amin’ny asa famokarana rehetra ary azo atao soloana milina mihitsy io biby io.

Inona no torohevitra omenao ny olona manana omby ?
Ny omby dia harena ho antsika Malagasy. Maro amintsika anefa no manompo ny omby fa tsy mampiasa azy ho namana sy fitaovana amin’ny asa famokarana isan’andro. Maro amin’ny asa fambolena manaraka ny tekinika nohatsaraina ohatra no tsy vitan’ny herin’olona ny manao azy. Ho an’izay tsy manana omby ho entina miasa, ny ankamaroany, dia tsy afaka manitatra ny famokarana ataony. Ho an’izay manana omby kosa anefa, raha toa ka voafolaka tsara, dia mananana fitaovana ho entiny hampandrosoana sy hanitarany ny famokarana ataony. Zavatra iarahatsika mahafantatra ihany koa fa ny omby voafolaka dia lafo lavitra ny vidiny, mety hahatratra avo roa heny, raha oharina amin’ny omby tsy nofolahina na koa antsoina amin’ny anarana hoe omby diha.

Manao ahoana ny vinavinanao ny amin’ny ho avy ?
Raha ny zava-misy eto amintsika amin’izao vanim-potoana izao dia manana ny toerany lehibe ny fampiasana ny herin’ny omby amin’ny famokarana. Voalaza fa miha vitsy ny omby gasy na antsoina amin’ny anarana hoe « zébu » amin’ny faritra maro eto amintsika. Maro ny antony mahatonga izany. Mba ho fanomezan-danja ireo fananantsika ireo anefa dia azo lazaina fa dingana tsotra ny famolahana azy mba ho namana amin’ny famokarana maro lafy. Tsy tokony hihazakazaka ho any amin’ny fampiasana ny milina maoderina, izay sady lafo no tsy foafehy ny tekinolojiany, ny faritra maro eto amintsika fa mampiasà omby misy eto an-toerana.


Tantely