Get Adobe Flash player
 • Diapo Photo
 • Diapo Photo2
 • Diapo Photo3
 • Diapo Photo4
 • Diapo Photo5
 • Diapo Photo6
 • Diapo Photo7

Actualités

 • TENIN’ NY FILOHAN’NY FILAN-KEVI-PITANTANA
  TENIN’ NY FILOHAN’NY FILAN-KEVI-PITANTANA
  Read more
 • FAMBOLENA MAHARITRA « AGROECOLOGIE »
  FAMBOLENA MAHARITRA « AGROECOLOGIE »
  Read more
 • Fiofanana mahakasika ny fitantanana momba ny ita sy ny serasera
  Fiofanana mahakasika ny fitantanana momba ny ita sy ny serasera
  Read more
 • Atrikasa momba ny tetikasa «OBSERVATOIRE»
  Atrikasa momba ny tetikasa «OBSERVATOIRE»
  Read more
 • Fampiofanana momba ny fananantany aty amin’ny tapany Avaratry ny Nosy
  Fampiofanana momba ny fananantany aty amin’ny tapany Avaratry ny Nosy
  Read more
 • FANKALAZANA NY ANDRO MANERAN-TANY HO AN’ NY RANO
  FANKALAZANA NY ANDRO MANERAN-TANY HO AN’ NY RANO


  Read more
 • EFA LIANA AMIN’NY VOLY VARY SRI NY FIRENENA AFRIKANINA SASANY
  EFA LIANA AMIN’NY VOLY VARY SRI NY FIRENENA AFRIKANINA SASANY
  Read more
 • NY FIRONGATRY NY TAZOMOKA TAORIAN’ NY RIVO-DOZA
  NY FIRONGATRY NY TAZOMOKA TAORIAN’ NY RIVO-DOZA
  Read more
 • RAMAMPIANDRA Christian Jonah Jean Daniel Talen’ ny Asa Fampandrosoana ny faritra Afovoany (AFAAF)
  RAMAMPIANDRA Christian Jonah Jean Daniel Talen’ ny Asa Fampandrosoana ny faritra Afovoany (AFAAF)
  Read more

TENIN’ NY FILOHAN’NY FILAN-KEVI-PITANTANA

Anisan’ny antom-pisian’ny BIMTT ny fanehoana ny asa fanofanana sy ny fiatrehana ny tontolo ambanivohitra manoloana ny tsindry mahazo azy. Voatsikaritra tato ho ato fa niova ny toetr’andro. Misy fiantraika mandoza mianjady amin’ ny fambolena fa indrindra ny seha-pihariana ikatrohan’ ny tantsaha mpamokatra eto Madagasikara. Manginy fotsiny ny fidangan’ ny vidim-piainana ka maningotra ny fitantanam-bola eo anivon’ ny ankohonana. Mirongatra manerana ny nosy ny ady tany. Izany indrindra no ifotoran’ ny BIMTT amin’ ny fanetsehana ny mpikambana manerana ny faritra ikatrohany hifototra amin’ ny famahana miandalana an’izany olana izany. Azo itsilovana an’ izany ny atrikasa notanterahina tao amin’ny ivon-toerana BUCAS. Izay nandraisan’ ny mpiantsehatra rehetra mitovy fijery amin’ ny fikatsahana vaha olana handaminana ny tontolon’ ny fananan-tany eto Madagasikara. Miray feo amin’ izany koa ny fikambanana CDD any SAVA. Mikatsaka soso-kevitra hatrany miaraka amin’ ny mponina isan-toerana, ny tekinisianina ary ny fanjakana mba hitadiavana ala olana maharitra mahasahana ny olana ateraky ny fananan-tany.

    Fomba fijerina vahiny manilika ny soatoavina sy ny kolontsaina malagasy ary ny fomba fanao mahazatra no nandrafetana ny làlana tany amin’ ny vanim-potoan’ ny fanjanahan-tany. Hany ka miombon-kevitra ny rehetra ankehitriny, fa tokony hovaina izany fomba fiantomorana izany. Ny tanjona dia ny hahafahan’ ny malagasy hisitraka ny lanjan’ ny tanindrazana hahazoany mamokatra ara-dalàna manaraka ny fenitra takin’ ny làlana miaro ny tombontsoan’ ny malagasy.
Manao dingan-dava ny fandrosoan’ ny Tekinolojia Vaovao Momba ny Ita sy ny Serasera na TVMIS ankehitriny. Ka tokony hanaraka ny toetrandro ny mpiantsehatra eny amin’ ny tontolo ambanivohitra hanjohy izany fivoarana izany. Voakasika amin’ izany ny mpikambana ato amin’ ny BIMTT. Ilaina tokoa manko ny angon-kevitra avy  eny ifotony mba hahafahan’ ny mpiara-miombon’ antoka mandray fanapahan-kevitra amin’ ny fotoana tselatra sady haingana. Izany indrindra no ivon’ ny fampiofanana natao teny amin’ ny «Notre Dame de CENACLE» momba ny fitantanana ny Ita na fampahalalam-baovao sy ny serasera ahafahana manangona hevitra hokirakirain’ ny mpanapa-kevitra. Avy eo, hirosoana ny fanapariahana an’ izany eny amin’ ny mpahazo tombon-tsoa. Imasoana hatrany izany fomba fiasa izany mba hisitraka ny asa fikarohana avy amin’ ny ivon-toerana samihafa eto an-toerana sy any ivelany ny mpikatroka eny amin’ ny tontolo ambanivohitra.

    Maro ny tsindry mahazo ny tantsaha ankehitriny. Raisina ohatra amin’ izany ny halatr’ omby, ny disadisa eo amin’ny fananan-tany, ny fisedrana ny fahasimban’ ny tontolo iainana sns. Tsy mitaza-potsiny ny mpiaro ny tantsaha amin’izany olana atrehany izany. Miasa ary mirotsaka an-tsehatra amin’ny fanalefahana an’ izany ny fikambanana toy ny «Justice et Paix», ny BUCAS, GSDM ... fa indrindra ny BIMTT eo amin’ ny fanampiana ny tontolo ambanivohitra. Ka miatrika ny zava-misy amin’ ny alalan’ ny hetsika fiarovana (plaidoyer) sy tetikady enti-misarika (lobbying ou stratégie d’influence) hamahana ny olana ara-piarahamonina samihafa eo amin’ny endrika mahavantana azy. Mipoitra àry ny rijam-panontaniana hoe: ho tratra ve ny tanjona any amin’ ny 2025 manoloana ny fiaraha-mientan’ ny mpikambana mitovy fijery miara-miasa amin’ ny BIMTT?