Get Adobe Flash player
 • Diapo Photo
 • Diapo Photo2
 • Diapo Photo3
 • Diapo Photo4
 • Diapo Photo5
 • Diapo Photo6
 • Diapo Photo7

Actualités

 • MATOAN-DAHATSORATRA
  MATOAN-DAHATSORATRA
  Read more
 • AKON’NY FIVORIAM-BEN’NY BIMTT NATAO TANY TOLIARA
  AKON’NY FIVORIAM-BEN’NY BIMTT NATAO TANY TOLIARA
  Read more
 • Le pouvoir de la cartographie 3D
  Le pouvoir de la cartographie 3D
  Read more
 • RENCONTRE A FARAVOHITRA
  RENCONTRE A FARAVOHITRA
  Read more
 • FANOKANANA MPANOLOTENA AN-TSITRAPO (MAFA) ATO ANATIN’NY SYNODAM-PARITANY MANAKARA
  FANOKANANA MPANOLOTENA AN-TSITRAPO (MAFA) ATO ANATIN’NY SYNODAM-PARITANY MANAKARA
  Read more
 • VAHA OLANA SY VELON-TENA MANDALA NY TONTOLO IAINANA NY « IMPLUVIUM »
  VAHA OLANA SY VELON-TENA MANDALA NY TONTOLO IAINANA NY « IMPLUVIUM »


  Read more
 • FANADIHADIANA NATAO TAMIN’ATOA RAZAFINDRABE Rovatiana
  FANADIHADIANA NATAO TAMIN’ATOA RAZAFINDRABE Rovatiana
  Read more
 • VEHIVAVY TOMPON’ANDRAIKITRA AMIN’NY SEHATRA REHETRA
  VEHIVAVY TOMPON’ANDRAIKITRA AMIN’NY SEHATRA REHETRA
  Read more
 • Taratra Rakotomamonjy Directrice générale adjointe de l’ONG Vozama
  Taratra Rakotomamonjy Directrice générale adjointe de l’ONG Vozama
  Read more

MATOAN-DAHATSORATRA

Toliara, renivohitry ny Faritra Atsimo andrefana no nandray ny fivoriam-be tamin’ity taona 2017 ity. Ny fiangonana Anglikana no nampiantrano ny hetsika fanao isan-taona tao amin’ny Santa Patrika. Ka ny lohahevitra nanompanana ny fihaonam-be dia nalaina tao amin’ny Heb 10: 21 “Ary aoka isika hifampidinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara” (DIEM).  Nirosoana avy eo ny fanompoam-pivavahana fanokafana ny fotoana. Fanompoam-pivavahana iraisam-pinoana no natao ka ny FFKM tany Toliara no nanatanteraka izany.
Koa satria tsy azo hirosoana ny fampandrosoana maharitra entina hanandratana ny tontolo ambanivohitra raha tsy mirindra sy milamina ny fanehoana ny fomba fitantanana ny tany. Toerana ikatrohana, ivelomana, iasana, onenana ary hiafarana rehefa mody mandry ny tany. Rariny loatra raha nomen-danja sy nomen-kasina nandritra ny ady hevitra nanamasahana ny fihaonam-be ny resaka fananan-tany. Maro ny fanontaniana nanitikitika ny mpizaika nandritra ny tafa sy dinika natao. Niezaka nanolotra vaha olana sy tolo-kevitra ny vahiny nasaina sy ny mpizaika isam-paritra mba hiezahana hifehezana ny vonan’olana ateraky ny adilahy miompana amin’ny tontolon’ny tany eto Madagasikara. Isan’ireny, ny fanaovan’ny vahiny sasany ampihimamba ny tany eto amintsika, ny lanjan’ny tany sy ny harena ao anatiny, ny lanjan’ny kara-tany eo amin’ny resaka banky. Fampahafantarana ny politikam-pirenena momba ny fananan-tany sy ny maro hafa no ivon’ny resaka natao. Tsy azo ihodivirana ny hevitra mitondra ny fananan-tany, satria kitro ifaharan’ny foto-pivelomana kirakirain’ny tantsaha mpamokatra io sehatra io. Izany indrindra no antom-pisian’ny tetikasa ANDRIMASO imasoan’ny BIMTT sy ny mpiray miombon’antoka manerana ny nosy ankehitriny. Fomba iray anehoana arofanina amin’ny olana mianjady amin’ny mponina manoloana ny fisian’ny tranga isan-karazany maningotra ny fiarahamonina malagasy.
Mifamatotra amin’ny fambolena sy fiompiana ny fananan-tany ary ny tontolo manodidina azy. Saro-piaro amin’izany ny mpandala ny tontolo iainana. Ka nanehoana ny fikaonan-doha tao amin’ny ivon-toerana BUCAS momba ny fampahafantarana ny tsindry mahazo ny tontolo iainana eto Madagasikara. Naroso tamin’izany ihany koa ny vaha olana maharitra. Voakasika amin’izany ny fomba fitantanana ny harena voajanahary mahomby sy sahaza ary ny fampiasana ny angovo azo havaozina toa ny BIOGAZY  hanalefahana ny fahapotehan’ ny tontolo iainana eto amintsika. Ny olombelona no harena voajanahary tokony harovana mialohan’ny biby sy ny zava-maniry. Araka izany, mitana anjara toerana lehibe amin’ny fanampiana ny mponina any amin’ny faritra atsimon’i Madagasikara ny “impluvium”. Fitaovam-pitsitsiana rano sady ahafahana mamokatra io tekinika io. Manampy ihany koa amin’ny fampidiram-bola ho an’ny mponina isan-toerana ny fahaizana mitantana azy. Ambonin’izany, zava-dehibe ny anjara asan’ny omby eo amin’ny fambolena sy fiompiana. Raha voafolaka amin’ny tokony ho izy ireny biby ireny dia mitera-bokatsoa ho an’ny tantsaha mpamokatra. Azo itsilovana an’izany ny fanadihadiana natao tamin’ny mpiofana iray tany Vohipeno. Tsy vitan’ny lehilahy ihany ny fampandrosoana ny firenena malagasy. Tsy latsa-danja amin’izany ny hetsika natao tany Fenoarivo Atsinanana nokarakarain’ny Ivon-toerana Md Benoît. Mandringa manko ny fanandratana ny firenena raha tsy eo ny andriambavilanitra mitondra anjara biriky amin’ny fanasoavana azy eo amin’ny endrika maro lafy. Toa ny fanabeazana ny ao an-tokatrano mipàka hatrany amin’ny firenena manontolo.


Tantely