Get Adobe Flash player
 • Diapo Photo
 • Diapo Photo2
 • Diapo Photo3
 • Diapo Photo4
 • Diapo Photo5
 • Diapo Photo6
 • Diapo Photo7

Actualités

 • TENIN’ NY FILOHAN’NY FILAN-KEVI-PITANTANA
  TENIN’ NY FILOHAN’NY FILAN-KEVI-PITANTANA
  Read more
 • FAMBOLENA MAHARITRA « AGROECOLOGIE »
  FAMBOLENA MAHARITRA « AGROECOLOGIE »
  Read more
 • Fiofanana mahakasika ny fitantanana momba ny ita sy ny serasera
  Fiofanana mahakasika ny fitantanana momba ny ita sy ny serasera
  Read more
 • Atrikasa momba ny tetikasa «OBSERVATOIRE»
  Atrikasa momba ny tetikasa «OBSERVATOIRE»
  Read more
 • Fampiofanana momba ny fananantany aty amin’ny tapany Avaratry ny Nosy
  Fampiofanana momba ny fananantany aty amin’ny tapany Avaratry ny Nosy
  Read more
 • FANKALAZANA NY ANDRO MANERAN-TANY HO AN’ NY RANO
  FANKALAZANA NY ANDRO MANERAN-TANY HO AN’ NY RANO


  Read more
 • EFA LIANA AMIN’NY VOLY VARY SRI NY FIRENENA AFRIKANINA SASANY
  EFA LIANA AMIN’NY VOLY VARY SRI NY FIRENENA AFRIKANINA SASANY
  Read more
 • NY FIRONGATRY NY TAZOMOKA TAORIAN’ NY RIVO-DOZA
  NY FIRONGATRY NY TAZOMOKA TAORIAN’ NY RIVO-DOZA
  Read more
 • RAMAMPIANDRA Christian Jonah Jean Daniel Talen’ ny Asa Fampandrosoana ny faritra Afovoany (AFAAF)
  RAMAMPIANDRA Christian Jonah Jean Daniel Talen’ ny Asa Fampandrosoana ny faritra Afovoany (AFAAF)
  Read more

RAMAMPIANDRA Christian Jonah Jean Daniel Talen’ ny Asa Fampandrosoana ny faritra Afovoany (AFAAF)

RAMAMPIANDRA Christian Jonah Jean Daniel
Talen’ ny Asa Fampandrosoana ny faritra Afovoany (AFAAF)

« Ary aoka isika hifampandinika mba hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara » Hebreo 10.24

Inona ny fikambanana ikatrohanao ?
RC: Soritrasa mitondra ny anarana Asa Fampandrosoana ny faritra Afovoany afohezina hoe AFAAF no iasako. Anankiray amin’ ny ao anatin’ny MIRD program (Malagasy Integrated Rural Development). Mirafitra amin’ ny Fiangonana Loterana Malagasy (FLM). Ao Manakara ankehitriny no misy ny foibeny raha tao Ifanadiana teo aloha. Notendrena hiasa amin’ ny Synodam-paritany FLM miisa 8 izay lazaina hoe faritra afovoany ny AFAAF. Noho ny enti-manana ny asa voafetra anefa, dia Synoda 2 no mbola iasanay: ny SPAN sy SPMa.
Ny fahitana fa mifaningotra ny zava-misy ao amin’ ny fiainan’ ny mponina no nanaovan’ ny FLM ny soritrasa mifampiaty (projet integré). Ny sehatrasa fototra ikatrohana noho izany dia mahakasika ny fanabeazana, ny fahasalamana, ny fambolena sy fiompiana, ny tontolo iainana ary ny miralenta. Fanentanana sy fampiofanana no asa betsaka tanterahina eo anivon’ ny tontolo ambanivohitra. Mety harahina tantsoroka sy tohana kely izany arakaraka ny  paikady tandrify sy ny zava-misy.

Azonao ambara ve ny sehatra mampiavaka anareo mitaha amin’ny hafa?
RC: Ny Asa Fampandrosoana (AFA) ao anatin’ny MIRD dia mitovy paikady sy tanjona ary fiantomorana. Tena ifotoranay mafy any amin’ ny faritra iasana ny fampantanjahana ny rafitra FANILO (Fampandrosoana Anivon’ny Loterana) mba hahatonga azy ireo havitrika amin’ ny asa fampandrosoana. Toy izany koa ny fanamorana ny fitsanganan’ ny komity mandinika sy mitantana ny asa eo amin’ ny vondron’ olona ifotony. Ireo komity ireo dia mahazo fampantanjahana ihany koa. Manaraka izany,  ny fanamorana ny fandraisana sy fanofanana ny tekinisiana ifotony, izay manolo-tena an-tsitrapo  ho an’ny FANILO. Heverina fa ireo rafitra ireo dia anisan’ ny hiantoka ny fampaharetana ny asa fampandrosoana, izay sahanina eo anivon’ ny tantsaha. Eo am-panombohana asa amin’ ny toerana iray dia ezahana  hatrany ny tsy hiankin-doha amin’ ny soritrasa ny vondron’ olona tilina.

Aiza ho aiza ny toeran’ ny teny faneva voizin’ny BIMTT “mianatra, miara-mianatra” eo anivon’ny vondrom-pikambanana Faritra Atsimo Atsinanana?
RC: Anisan’ny faritra vitsy mpikatroka ao anatin’ny BIMTT ny aty atsimo atsinanana. Ankoatra ny fahavitsiana dia eo ihany koa ny fifanalaviran-toeran’ ny foibe misy anay. Ny fiantraikan’ izany dia ny fahasarotan’ ny fandaminana hanatanterahana ilay teny faneva izay imatesantsika hoe: “mianatra, miara-mianatra”.
Mbola hisy noho izany ny fotoana hifampidinihanay sy hifanatonana mba hirosoana amin’ny fampiharana an’ io foto-kevitra io.

Fiovaovan’ny toetr’andro: inona no azonao lazaina momba izany?
RC: Tena miovaova tokoa ny toetr’ andro amin’ izao vanin’ andro iainantsika izao. Olana maro no ateraky  izany eo amin’ ny fiainana ary indrindra mahakasika ny tantsaha. Anisan’ ny ho tanisaina amin’ izany ireto  olana fototra manaraka:
mihalava ny faharetan’ ny fotoana maintany;
mihamahery vaika ny rotsak’ orana;
mitombo ny elanelana eo amin’ ny maripana ambany indrindra sy ambony indrindra.
Ny fototr’ ireo olana ireo dia noho ny tsy fanajan’ ny olombelona ny filan’ ny tontolo iainana amin’ ny endriny isan-karazany araka ny nanamboaran’ i Jehovah Andriamanitra azy. Ao ohatra ny fanimbana ala sy ny doro-tanety, ny fampiasana milina sy akora mamokatra ireo entona manimba ny sosona ôzônina ireo eny amin’ ny habakabaka, ny fampiasana akora simika isan-karazany…
Ny vokatr’ ireo olana ireo kosa dia tsy voavinavinan’ ny mpamokatra intsony izay fotoana tokony hanombohana ny asa ataony. Ka mikorontana tanteraka ny fihariana isan-tokantrano, indrindra ny  eny ambanivohitra. Miantraika mivantana amin’ ny fanjarian-tsakafo sy ny fiveloman’ ny tantsaha maro izany. Hita manko fa mitombo hatrany ny fahasahiranana ara-tsakafo sy ara-bola amin’ny tokantrano maro.
Heverina fa fotoana izao izay tokony hiovan’ ny olona rehetra fomba fijery sy fomba fanao mba hisy ny firindran’ izany amin’ ny tontolo iainana. Satria tsara ny nanaovan’ Andriamanitra ny zavatra rehetra (vakio Genesisy 1), dia ilaina mihavana amin’ ny tontolo iainana isika fa tsy hanao fahavalo mpanimba azy. Tsy maintsy mihevitra hatramin’ izay heverina fa maivana isika, toy ny fitsitsiana taratasy (hazo no nanamboarana azy) hatramin’ ny fampihenana ny fampiasana fitaovana mamokatra entona mandoto toy ny fiara sy ny ozinina sy ny fialana amin’ ny tekinika mitaky fanimbana sy fandoroana ala. Tsy tokony hatao ambanin-javatra koa ny famerenana ny tontolo ho be zava-maitso toy ny ala sy ny voly isan-karazany.

Ny Soritrasa AFAAF, aiza ho aiza ny fivoarany?
RC: Ny ekipan’ ny SOFASPAN teo aloha no nafindra ao amin’ny soritrasa AFAAF. Fitaovana ampiasan’ ny FLM  hahatantaraka ny vina sy ny iraka ary ny tanjona ho tratrariny ny tarika. Ny fomba fiasanay taloha sy ny ny fiantomorana nampiharina dia tsy nahitam-bokatra firy, satria nitarika ny olona hiantehitra  amin’ ny asa fampandrosoana izay natao. Voatery tsy maintsy nanova fomba fijery izany izahay ankehitriny ka tsy manomboka asa mihitsy izahay raha tsy mahatsiaro tena sady resy lahatra ho tompony sy tompon’ andraikitra ireo mpiara-miombon’ antoka eny ifotony dia ny FANILO sy ny tantsaha mpisitraka maharitra ny vokatry ny asa.
Raha ny lafiny fampaharetana ny soritrasa indray no asian-dresaka dia tsy misy azo lazaina satria raha mijanona ny loharanom-bola entina miasa mahazatra fotsiny.  Mitaky fitadiavana fomba hafa hiatrehana izany ny tetikasa. Izany hoe, tsy be fanahiana fa mametraka manontolo ny ho avy eo am-pelatanan’ Andriamanitra (Matio 28.20)

RJC